Saskatchewan


Nahanni Dearing
Dynamic Agencies Ltd.

2306 Arlington Ave
Saskatoon, SK
S7J 3L3 

Tel.   (306) 343-1901 
Fax   (306) 343-1901

Email   nahanni.dynamicage@sasktel.net